Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


OBCHODNÉ PODMIENKY
pre organizovanie kurzov a školení

 spoločnosti ESPRIT SK, s. r. o., so sídlom: Dvory 581, 020 01  Púchov, IČO: 43 970 338,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:19784/R

(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú odplatný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a fyzickou osobou, ktorá chce absolvovať kurz/ školenie organizovaný/-é zo strany Spoločnosti (ďalej len „záujemca“).
 2. Ponuka kurzov a školení organizovaných Spoločnosťou je zverejnená na webovej stránke Spoločnosti: www.espritsk.sk. Ponuka obsahuje najmä predmet kurzu/ školenia a predpokladaný čas začatia a skončenia kurzu/ školenia.
 3. Riadnym doručením záväznej prihlášky  Spoločnosti, riadnym potvrdením záväznej prihlášky záujemcu zo strany Spoločnosti a jej doručením záujemcovi a riadnym a včasným zaplatením ceny zo strany záujemcu sa uzatvára medzi Spoločnosťou a záujemcom zmluvný vzťah, ktorý je nepomenovanou zmluvou v zmysle § 50 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako „zmluva“). Náležitosti  zmluvy budú obsiahnuté v záväznej prihláške záujemcu, v potvrdení záväznej prihlášky záujemcu zo strany Spoločnosti, v týchto Obchodných podmienkach a v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka.
 4. Spôsob prihlasovania sa na kurzy a školenia zo strany záujemcu je nasledovný:
  1. Zaslaním online záväznej prihlášky na kurz alebo školenie;
  2. Stiahnutím vzoru záväznej prihlášky na kurz alebo školenie, jej následným doplnením o požadované údaje a odoslaním takto doplnenej záväznej prihlášky elektronickou poštou (e-mailom, faxom), poštou alebo osobne do sídla Spoločnosti;
 5. Spoločnosť po prijatí záväznej prihlášky od záujemcu, ktorú sa rozhodne prijať ako návrh zmluvy, odošle záujemcovi zväčša do 24 hodín, najneskôr do 3 pracovných dní, potvrdenie záväznej prihlášky a to na e-mail uvedený záujemcom a ak ho záujemca neuviedol, tak poštou doporučene na adresu uvedenú záujemcom ako jeho bydlisko. Prílohou potvrdenia záväznej prihlášky je zálohová faktúra, ktorá obsahuje všetky údaje na zaplatenie ceny za kurz/ školenie. Dátum zaplatenia ceny za kurz/ školenie je deň, kedy je cena za kurz alebo školenie pripísaná na účet Spoločnosti, prípadne vložená v hotovosti do pokladne Spoločnosti.
 1. Záujemca je povinný zaplatiť Spoločnosti za účasť na kurze/ školení dohodnutú cenu. Cena kurzu/ školenia je uvedená v záväznej prihláške záujemcu na kurz/ školenie.
  Splatnosť ceny kurzu/ školenia je 7 dní od doručenia zálohovej faktúry záujemcovi, najneskôr však do začatia kurzu (deň predchádzajúci začatiu kurzu/ školenia). Konečná cena kurzu/ školenia je stanovená podľa cenníka, ktorý bude záujemcovi o kurz/školenie poskytnutý zo strany Spoločnosti na požiadanie záujemcu ešte pred tým, ako záujemca zašle vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku na kurz/ školenie Spoločnosti. Ak záujemca nezaplatí Spoločnosti cenu kurzu/ školenia v plnej výške najneskôr do začatia kurzu, zmluva sa nestane účinnou a stráca platnosť.
 2. Spoločnosť je povinná umožniť záujemcovi účasť na kurze/ školení, za ktorý záujemca Spoločnosti riadne a včas zaplatí dohodnutú cenu. Náklady spojené s organizáciou a uskutočnením kurzu/ školenia znáša Spoločnosť. Náklady záujemcu súvisiace s jeho účasťou na kurze/ školení (napr. cestovné náklady, ubytovanie, strava a pod.) znáša sám záujemca.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť dátum začatia konania školenia alebo kurzu najmä v situácii a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie do priestorov konania, náhla a neočakávaná práceneschopnosť lektora). Spoločnosť je povinná bezodkladne po tom, čo sa o takejto vzniknutej situácii dozvie, oboznámiť záujemcu, resp. všetkých účastníkov kurzu/ školenia a navrhnúť a dohodnúť náhradný termín konania kurzu/ školenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť termín uskutočnenia prvého kurzu na iný najbližšie možný vhodný termín, pokiaľ sa 3 dni pred termínom uskutočnenia prvého kurzu nedosiahne Spoločnosťou stanovený počet účastníkov daného kurzu. V takom prípade bude už s prihlásenými záujemcami dohodnutý nový termín začatia konania kurzu. V prípade, že záujemcovi nebude vyhovovať žiadny z navrhnutých termínov začatia konania kurzu, zmluva sa ruší a Spoločnosť vráti záujemcovi cenu za kurz.
 1. Záujemca môže odstúpiť od platnej a účinnej zmluvy (t. j. zrušenie účasti záujemcu na kurze/ školení) ešte pred začatím kurzu/ školenia iba za podmienky, že zaplatí Spoločnosti storno poplatok (t.j. odstupné), ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Záujemca je povinný každé zrušenie účasti na kurze alebo školení  oznámiť Spoločnosti písomne; v prípade použitia elektronickej pošty (fax, e-mail) je potrebné takýto spôsob oznámenia do dvoch dní potvrdiť doporučenou zásielkou na adresu sídla Spoločnosti. Zrušenie účasti na kurze alebo školení zo strany záujemcu oznámené Spoločnosti  30 a viac dní pred prvým konaním kurzu alebo školenia  je bezplatné, teda bez storno poplatku. Pri zrušení účasti na kurze alebo školení zo strany záujemcu oznámenom Spoločnosti  10 až 29 dní pred prvým konaním kurzu alebo školenia je záujemca povinný uhradiť Spoločnosti  storno poplatok vo výške 10% z ceny kurzu/ školenia. Pri zrušení účasti na kurze alebo školení zo strany záujemcu oznámenom Spoločnosti 1 až 9 dní pred prvým konaním kurzu alebo školenia je záujemca povinný uhradiť Spoločnosti  storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu/ školenia. Po začatí kurzu alebo školenia (t.j. v deň konania prvého kurzu/ školenia a neskôr) už záujemca nemôže od zmluvy odstúpiť. Ak sa záujemca nezúčastní kurzu/ školenia (alebo jeho časti), za ktorý riadne zaplatil a to z dôvodov na strane záujemcu, nemá nárok na vrátenie ceny za kurz/ školenie, ani jej časti.
 1. Záujemca podpísaním záväznej prihlášky Spoločnosti  udeľuje svoj vedomý a dobrovoľný súhlas s tým, že Spoločnosť v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v platnom znení bude spracúvať osobné údaje záujemcu za účelom ich využitia pri výkone činnosti, ktorá je predmetom podnikania Spoločnosti. Za osobné údaje záujemcu sa považujú všetky údaje o svojej osobe, ktoré záujemca vedome a dobrovoľne poskytne Spoločnosti  pri zaslaní pravdivo vyplnenej záväznej prihlášky na kurz alebo školenie, najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa. Spoločnosť  sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov záujemcu postupovať v zmysle zákona č. 428/2002 z. z. v platnom znení a tieto osobné údaje záujemcu bez jeho súhlasu neposkytnúť tretím osobám. Účelom spracovania záujemcom poskytnutých osobných údajov sú štatistické potreby, poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk Spoločnosti  na adresu záujemcu. Záujemca tento súhlas udeľuje poskytovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas nemôže počas trvania zmluvného vzťahu zo zmluvy odvolať.  V prípade nespokojnosti záujemcu s odbornou úrovňou lektora, prípadne so spôsobom vedenia kurzu alebo školenia, záujemca takýto podnet musí ako reklamáciu opísať a zdôvodniť Spoločnosti  najneskôr do štyroch vyučovacích hodín od začatia konania kurzu.
 1. Ak na to budú vytvorené podmienky, po vzájomnej dohode Spoločnosti  a záujemcu, môže Spoločnosť  zaradiť záujemcu inému lektorovi v náhradnom termíne príslušného kurzu.
  Podnety, sťažnosti, reklamácie záujemcu po uplynutí tejto doby Spoločnosť  nebude akceptovať a nie sú pre Spoločnosť záväzné, avšak môže ich posudzovať a vyhovieť im  individuálne na základe vlastnej úvahy.
 2. Spoločnosť môže na základe vlastnej úvahy poskytnúť záujemcovi (napr. záujemcovi, ktorý sa opakovane zúčastní na kurze/školení organizovanom zo strany Spoločnosti) v jednotlivom prípade zľavu z ceny kurzu/ školenia vo výške, ktorú Spoločnosť sama určí. Poskytnutie zľavy z ceny kurzu/školenia a jej výšku oznámi Spoločnosť záujemcovi v potvrdení záväznej prihlášky záujemcu zo strany Spoločnosti.
 3. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 09. 2011. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť. Pre už uzavretú zmluvu medzi Spoločnosťou a záujemcom platia tie obchodné podmienky Spoločnosti, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia zmluvy medzi Spoločnosťou a záujemcom.

V Púchove, dňa 01.09.2011

Poskytovateľ doplnkového vzdelania:
ESPRIT SK, s. r. o., IČO: 43 970 338
Dvory 581, 020 01  Púchov
zastúpený:
Ing. Ivana Hantáková, konateľ
E-mail: slavikova@es pritsk.sk, info@espritsk.sk